Regulamin sklepu Epoksydowa.pl - Epoksydowa.pl Skip to main content

Regulamin epoksydowa.pl

Sklep internetowy EPOKSYDOWA.PL dostępny pod adresem internetowym epoksydowa.pl, prowadzony jest przez Kamil Grzegorczyk. Jest to działalność nierejestrowana, ze względu na niski przychód i ograniczoną liczbę Produktów. Jej działanie określa art. 5 Ustawy Prawa przedsiębiorców, będący częścią Konstytucji biznesu. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

Administratorem danych osobowych jest Kamil Grzegorczyk jako właściciel Sklepu pod adresem www.epoksydowa.pl

Regulamin Sklepu Internetowego

 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.epoksydowa.pl. 

Sklep prowadzi Kamil Grzegorczyk,
Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
adres poczty elektronicznej: info@epoksydowa.pl;

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej epoksydowa.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

„RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.);

„System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;

„Usługi świadczone drogą elektroniczną” – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w szczególności indywidualne Konto rekrutacyjne prowadzone dla Użytkownika;

„Uwierzytelnienie” – zewnętrzna usługa uwierzytelniająca (np. Facebook, LinkedIn, GoldenLine), umożliwiająca założenie Konta na Serwisie i uzyskanie do niego dostępu.

„Środki komunikacji elektronicznej” – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

„Cena” – cena danego Produktu lub Usługi, znajdująca się w jego opisie, przy czym w zakresie Prenumeraty i Prenumeraty Elektronicznej Serwis określa dostępne warianty w zależności od okresu trwania oraz miejsca dostawy. Cena jest podana w PLN oraz zawiera podatek VAT.

„Dzień Roboczy” – każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).

„Formularz Zamówienia” – usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w trakcie składania Zamówienia, polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego dokonanie wyboru oraz złożenie Zamówienia Produktów lub Usług oraz określenie niektórych warunków sprzedaży, w szczególności sposobu płatności oraz dostawy. Do złożenia Zamówienia Produktów lub Usług niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy.

„Formularz Rejestracyjny” – strona, za pośrednictwem której Klient dokonuje rejestracji w Serwisie podając wymagane dane.

„Klient” – osoba korzystająca z Serwisu zarówno, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

„Konsument” – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

„Produkty i Usługi” oznaczają produkty i usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, dostarczane zgodnie z Regulaminem, będące przedmiotem Umów, a także Usługi świadczone drogą elektroniczną związane z administrowaniem Formularzem Zamówienia.

„Przedpłata” oznacza wariant płatności za Usługi lub Produkty, w którym Klient dokonuje płatności z góry.

„Regulamin” oznacza niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki Umowy i będący jej integralną częścią.

„Serwis” oznacza serwis internetowy Właściciela dostępny pod adresem epoksydowa.pl umożliwiający Klientom zamówienie Produktów i Usług oraz ich realizację.

„Umowa” oznacza umowę sprzedaży Produktów lub umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, zawieraną pomiędzy Właścicielem a Klientem z chwilą potwierdzenia przez Właściciela przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta. Czas trwania Umowy określony jest przez okres Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej i jest to minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy.

„Użytkownik” oznacza wskazaną przez Klienta osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która będzie korzystać z Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej i której dane zostaną zakodowane dla celów Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej. Użytkownikiem może być sam Klient.

„Strona” oznacza Administratora lub Klienta.

„Strony” oznacza Administratora i Klienta.

„Zamówienie” oznacza zamówienie złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Zamówienie Produktu lub Usługi odbywa się przez Internet lub telefonicznie w formie umowy o zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Właścicielem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

-komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

-dostęp do poczty elektronicznej,

-przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

-włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

-niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

-korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

-niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

-korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

-korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

-korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Usługi

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa Towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

Ceny i metoda płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym cła oraz inne opłaty.

Płatność dokonywana jest przez Klienta w formie płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy

Administratorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Właściciela.

Umowa z Klientem może być rozwiązana przez Właściciela ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Właściciela:

-podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Klienta;

-wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym (Klient nie ma prawa wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym), w tym

-naruszających prawa osób trzecich;

-podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie

-pracy systemu informatycznego Serwisu;

-podejmowania przez Klienta innych działań mogących skutkować

-powstaniem szkody dla Właściciela;

-bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 5 Dni Roboczych na

-usunięcie naruszeń.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy przez okres 14 dni (w przypadku Prenumeraty Elektronicznej – w przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 dni), bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

Konsument może odstąpić od Umowy składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy

W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@epoksydowa.pl.

Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Administrator dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Klienta Administratorowi w wiadomości e-mail wysłanej pod adresem: info@epoksydowa.pl.

Jeżeli Administrator nie zaproponuje, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Administratorowi zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zabezpieczyć zwracane Produkty w ten sposób, by zapobiec ich zniszczeniu w transporcie.

Jeżeli Konsument dokonał wyboru sposobu dostarczenia Produktów innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela, Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Administrator zgodził się je ponieść.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Zasady korzystania z Ebooków

W terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej indywidualny adres strony internetowej, z której Klient będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego Ebooka.

Pobranie Ebooka przez Klienta winno nastąpić w terminie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej ze wskazanym adresem do pobrania. Po tym czasie przesłany adres strony internetowej przestaje być aktywny i Klient bezpowrotnie traci możliwość pobrania Ebooka.

W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.

W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, Klient otrzyma wiadomości elektroniczne z adresami stron internetowych dla każdego z zamówionych Ebooków.

Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków, a Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci w czasie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania Ebooków.

Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

Udostępnianie Ebooków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia Ebooków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.

Aktualizacje – dostępne tylko dla użytkowników posiadających konto na stronie www.epoksydowa.pl.

Reklamacje ebooków.

Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

zakupiony Ebook jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;

w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.

Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

Czym jest przedsprzedaż?

 1. a)    zapewnia Ci usługę wysyłania produktów , które w przyszłości zostaną wprowadzone na rynek i których Data Premiery nie nastąpiła, zaś w chwili opublikowania oferty na stronie Sklepu Internetowego Sprzedający nie jest w ich posiadaniu (Produkt),
 2. b)    umożliwia zapoznanie się właściwościami Produktu na stronie Sklepu Internetowego,
 3. c)    umożliwia rezerwację Produktu dającego prawo pierwszeństwa wysyłek Produktu

Data premiery:

 •   Data premiery ustalana jest przez producenta
 •   Preorder możesz kupić od momentu wystawienia oferty, aż do wycofania
 •   Data Premiery nie zawsze jest od razu znana i może zostać ogłoszona na stronie Sklepu Internetowego najpóźniej w Dniu Premiery.

Jak to działa:

 1.   Dodaj produkt do koszyka;
 2.   Złóż zamówienie wypełniając niezbędne pola;
 3.   Czekaj na maila od nas z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży**

*W celu zakupienia zarezerwowanego Produktu, Kupujący powinien złożyć zamówienie na Produkt w Okresie Sprzedaży, przedłożyć dowód nabycia i zapłacenia ceny za Pre-order oraz uiścić cenę Produktu. Brak zawarcia Umowy Sprzedaży zarezerwowanego Produktu w terminie 30 dni od Daty Premiery jest jednoznaczne z odstąpieniem od rezerwacji Produktu i skutkuje utratą przez Kupującego prawa pierwszeństwa wysyłki Produktu. W przypadku odstąpienia od rezerwacji, Strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń.

** Kupujący po nabyciu i opłaceniu przedsprzedaży otrzyma od Sprzedającego maila. potwierdzającą transakcję nabycia usługi Pre-order.

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych 

 

 1. Słownik :

 

Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

SprzedawcaKamil Grzegorczyk. Radom,Okulickiego 7. Polska.

Klient / Użytkownik – osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego 

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie Capital de la Moda i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym

 

 1. Warunki ogólne.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nie objętych innymi promocjami
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
 5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
 6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

 Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
 2. Korzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
 3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „kupon rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
 4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nie objętych innymi promocjami.
 5. Przy składaniu zamówienia przez „zakupy bez rejestracji” można skorzystać z Kodu rabatowego.
 6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

 

Warunki oferty „Darmowa dostawa od 100 zł, wysyłka paczkomatem”

Promocja rozpoczyna się w dniu 01.07.2021 r. i trwa do odwołania.
W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.
Skorzystanie z promocji następuje poprzez złożenie i opłacenie w Sklepie zamówienia o wartości minimum 100 zł.
Po złożeniu zamówienia, w koszyku koszty przesyłki poprzez Paczkomaty automatycznie zostaną zmniejszone do 0 zł, a klient nie poniesie żadnych kosztów związanych z wysyłką zamówionego przez siebie towaru.
Jeżeli klient dokona częściowego odstąpienia od umowy (zwraca część z zakupionych towarów), umowę na zwracane towary w świetle prawa uznaje się za niezawartą. Umowa zawarta jest wtedy wyłącznie na produkty, które ostatecznie pozostały u klienta. W związku z tym, jeśli ostateczna umowa zostaje zawarta na kwotę mniejszą niż 100 zł (klient nie spełnia warunków Promocji), Organizator ma prawo do potrącenia kosztu wybranej przez klienta formy wysyłki z kwoty zwracanej klientowi za towary, od których zakupu odstąpił.
Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym
Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.
Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.
Gratyfikacji otrzymanej w promocji (darmowa wysyłka) nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.12.2020 r.

TANIEJ
Wybierz jeden z gotowych zestawów i ciesz się rabatami!
W ZESTAWIE!
Otrzymujesz
na dowolny zakup NLQLPWZR8L.
RABAT
dla produktów nieprzecenionych